Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Home & Home Decoratie B.V. en haar contractspartijen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de Home & Home Decoratie B.V. en de contractspartij worden gesloten.

ARTIKEL 3 – De offerte

 1. De ondernemer brengt een offerte bij voorkeur schriftelijk uit.
 2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende 30 dagen na ontvangst geldig.
 3. De offerte bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken, de te verrichten werkzaamheden en de prijs. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de opmetingen die de ondernemer eventueel heeft verricht.
 4. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  a) Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
  b) Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief of legtarief per vierkante meter en eenheidsprijzen van de benodigde materialen en verpakkingseenheden). Indien het materiaal in pakken of andere verpakkingseenheden worden geleverd, dan wordt de verbruikte hoeveelheid naar boven op hele verpakkingen afgerond. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
 5. De ondernemer kan bij de prijsvormingsmethode regie op verzoek van de klant in de offerte een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Deze is indicatief voor zover deze op (vierkante) meters is gebaseerd. De definitieve richtprijs wordt vastgesteld op basis van het uiteindelijke aantal verbruikte (vierkante) meters materiaal en uurtarief. Afwijkingen tussen berekend en verbruikt materiaal van plus of min 10% van de richtprijs kunnen voorkomen. Bij aanvaarding van de offerte inclusief richtprijs maakt dit dan ook deel uit van de overeenkomst.
 6. De offerte vermeldt een indicatie wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, mits een dergelijke indicatie volgens de Legvoorschriften mogelijk is.
 7. De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW.
 8. De offerte vermeldt de wijze van betaling.
 9. De offerte gaat schriftelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

ARTIKEL 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de klant.
 2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.

ARTIKEL 5 – Annulering

 1. Bij annulering langer dan 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
 2. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de klant geschiedt terwijl de klant er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
 3. De in lid 2 en 3 genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade van de ondernemer kleiner is.
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de klant.
 2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.

ARTIKEL 6 Verplichtingen van de ondernemer

 1.  Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de ondernemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de klant.
 2. De ondernemer werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de Legvoorschriften en de branchecode.
 3. De ondernemer is verplicht de klant te wijzen op:
  – onjuistheden in de constructie van de werkvloer, onjuistheden in de ventilatie van de ruimte en onjuistheden in de vochtregulering van de ruimte, voor zover van invloed op en in het belang van de te leggen of gelegde vloer en voor zover redelijkerwijs door de ondernemer kan worden vastgesteld;
  – de voor het betreffende type vloer geldende gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
  – de noodzaak van de uitvoering van controle van de afmetingen ter plaatse, alsmede van de noodzaak vooraf een vloerinspectie uit te voeren;
  – de eisen waaraan het binnenklimaat moet voldoen;
  – de mogelijke invloed van inwerking van omstandigheden in ruimten onder of naast de te leggen vloer indien deze niet toegankelijk zijn; Hieronder wordt mede verstaan de invloed van in de vloer aanwezige installaties (verwarmingsleidingen en dergelijke);
  – mogelijke onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover deze voor de ondernemer kenbaar zijn;
  – indien van toepassing op het type vloer: de noodzaak van het enige tijd voor verwerking afleveren van de vloer, bij voorkeur overeenkomstig de Legvoorschriften om te voorkomen dat de vloer in een later stadium gaat ‘werken’.
 4. De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
 5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de klant

 1. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, voor zover hij deze redelijkerwijs kan vaststellen.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat de ondernemer zijn werk tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat:
  – de ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld de werkvloer te inspecteren en te meten;
  – de kruipruimte en volgens de ondernemer noodzakelijke
  andere delen van het gebouw waar de vloer gelegd wordt, toegankelijk zijn;
  – de werkvloer geschikt is voor het deugdelijk aanbrengen van het vloerbedekkende materiaal, alsmede dat de ruimten waar de vloer wordt gelegd voldoen aan de door de ondernemer vermelde eisen voor het binnenklimaat, zoals: het gebouw is water- en winddicht; de relatieve luchtvochtigheid bedraagt tussen 50 en 64 %; verwarmings- en ventilatie-installaties en -voorzieningen zijn aanwezig en functioneren deugdelijk;
  – er voldaan is aan bouwkundige en installatievoorschriften in het gebouw, zoals: de elektrische installatie is aanwezig en functioneert; er stromend water is en sanitaire voorzieningen die functioneren;
  – de overige werktuigbouwkundige installaties zoals liften deugdelijk functioneren;
  – de werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij van (losse) meubelstukken;
  – de voorafgaand aan installatie afgeleverde materialen deugdelijk zijn opgeslagen en in kwaliteit niet achteruit gaan;
  – de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor de planning en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan vermoeden dat die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de klant alle hem bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer, alsmede de bouwkundige gegevens.
  – de ondernemer, indien van toepassing op het type vloer, de gelegenheid krijgt het materiaal tijdig af te leveren.
 4. Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de klant zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer.
 5. De klant moet van de gelegde vloer op een verantwoorde manier gebruik maken om aanspraak te kunnen maken op de handelsgarantie genoemd in artikel 12.

ARTIKEL 8 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De prijs en de eventuele transportkosten die de klant moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. De klant heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd.
 4. De leden 1 tot en met 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van omzetbelasting.

ARTIKEL 9 – De levering van de dienst

 1. De overeenkomst bevat een vermoedelijke of vaste leverdatum en een vermoedelijke of vaste periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 2. Wanneer de vermoedelijke leverdatum een vaste leverdatum wordt, zullen partijen op initiatief van de ondernemer een vaste periode overeenkomen voor het verrichten van de werkzaamheden, tijdig vóór de vaste leverdatum. Deze werkperiode komt in onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.
 3. Als de vloer op afroep van de klant wordt geleverd, geldt altijd een vermoedelijke leverdatum. De ondernemer zal zich ervoor inspannen dat deze leverdatum daadwerkelijk gehaald wordt. Na afroep van de klant zullen partijen op initiatief van de ondernemer de feitelijke leverdatum overeenkomen. Deze leverdatum komt in onderling overleg tot stand en is voor beide partijen bindend.
 4. Bij overschrijding van het vermoedelijke leveringsmoment als bedoeld in lid 2 krijgt de ondernemer nog maximaal twee maanden de tijd om te leveren.
 5. Bij overschrijding van de vaste leverdatum dan wel (bij levering op afroep) van de in lid 4 bedoelde twee maanden extra levertijd heeft de klant en de ondernemer met behoud van diens recht op nakoming het recht zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 10 – De oplevering van het werk

 1. Na aflevering van de vloer en voltooiing van het werk nodigt de ondernemer de klant uit voor een afspraak over de oplevering van het werk. De klant dient hierop binnen een redelijke termijn doch binnen 14 dagen te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van gebreken.
 2. De klant is verplicht mee te werken aan de oplevering van het werk. Weigerachtigheid van de klant om mee te werken aan de oplevering kan door de ondernemer per aangetekend schrijven aan de klant worden bevestigd, waarmee het werk als opgeleverd dient te worden beschouwd.
 3. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de ondernemer dienen te worden hersteld, zal de ondernemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de ondernemer vallen.
 4. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.

ARTIKEL 11 – Conformiteit

 1. De geleverde zaak moet de technische eigenschappen en uiterlijke kenmerken bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie, respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichtte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

ARTIKEL 12 – Garanties

 1. De ondernemer garandeert gelegde vloeren gedurende één jaar na het leggen van materiaalfouten en leg-gebreken. Indien de klant aanspraak maakt op deze handelsgarantie, moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te herstellen op basis van een nieuwe overeenkomst wat door de ondernemer schriftelijk aangeboden wordt.
 2. De garantie tegen leg gebreken vervalt als de geconstateerde gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van oorzaken die de ondernemer bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen of heeft kunnen waarnemen, zoals:
  – Onzichtbare leidingen in de werkvloer;
  – Onjuiste samenstelling van de werkvloer indien die niet door de ondernemer is aangebracht;
  – Sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimte(n);
  – Constructiefouten in het gebouw, al dan niet als gevolg van het tekortschieten van de klant in zijn zorgplicht daaromtrent bij het leggen van de vloer (zie artikel 7 lid 3).
 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de vloer zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, gebrekkige beheersing van vocht en gebrekkige ventilatie, of voor gebreken die het gevolg zijn van door de klant of derden aangebrachte veranderingen aan de vloer. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 13 – De betaling

 1. Betaling vindt plaats bij de oplevering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of door betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. De ondernemer heeft het recht de klant tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten.
 3. Indien partijen betaling bij voortgang overeenkomen, geschiedt betaling als volgt tenzij anders is overeengekomen:
  – 50% van de koopsom bij het sluiten van de overeenkomst;
  – 50% bij oplevering van het werk.
  Betaling vindt direct plaats, doch niet langer dan 14 dagen na het ontvangen van de rekening.

ARTIKEL 14 – Niet-tijdige betaling

 1. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

De ondernemer behoudt zich de eigendom van de vloer zolang de klant niet volledig heeft betaald. De klant wordt alleen in dat geval pas eigenaar van de gekochte zaak als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

ARTIKEL 16 – Niet-nakoming van de overeenkomst 

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de klant zijn opgedragen.
 2. De klant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 3. Indien de klant niet aan zijn in artikel 7 lid 3 genoemde plicht voldoet, dient hij de door de ondernemer hierdoor geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen dan voor zijn eigen rekening.

ARTIKEL 18 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt.
 2. De ondernemer zal een ingediende klacht binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt hij per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De ondernemer zal een definitieve reactie op de klacht niet later geven dan zes weken na het indienen daarvan.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19 – Geschillenregeling 

 1. Geschillen tussen klant en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de klant als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (zie voor meer info: www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een beoordelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 – Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

ARTIKEL 21 –  Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Home & Home en vloer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf de vestiging of het magazijn van Home & Home en vloer en zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
3. Gegevens in drukwerk verstrekt door Home & Home en vloer, waaronder de prijs, eigenschappen, maten, kleur, tekeningen en afbeeldingen, zijn aan wijzigingen onderhevig en kunnen ook zonder voorafgaand bericht wijzigen. Een tussentijdse, niet aangekondigde
wijziging kan Home & Home en vloer niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 22 – Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende kleuren, breedtes enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites geven slechts een idee van de echte kleur- en decor nuances, maar zijn niet natuurgetrouw. De aangeboden stalen zijn slechts een staal aanname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het ontwerp en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

ARTIKEL 23 – Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.